Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „plovdivtown.com”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „plovdivtown.com”, наричано по-долу „plovdivtown.com”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.plovdivtown.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.plovdivtown.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.plovdivtown.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „plovdivtown.com” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „plovdivtown.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „plovdivtown.com”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „plovdivtown.com” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 2 (1) „plovdivtown.com” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на plovdivtown.com и на IP адреса на Потребителя.

(2) „plovdivtown.com” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „plovdivtown.com”.

Чл. 3 (1) „plovdivtown.com” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „plovdivtown.com” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “plovdivtown.com” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 4 (1) „plovdivtown.com” събира и използва информацията по чл. 3 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „plovdivtown.com”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 5 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „plovdivtown.com”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „plovdivtown.com”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „plovdivtown.com” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “plovdivtown.com” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „plovdivtown.com” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “plovdivtown.com” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „plovdivtown.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „plovdivtown.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „plovdivtown.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „plovdivtown.com”, „plovdivtown.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „plovdivtown.com”.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 7 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8 (1) „plovdivtown.com” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 30-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „plovdivtown.com” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 9 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПЛОВДИВ ТАУН” ЕООД
ЕИК :  206392300
гр. Пловдив 4000
тел: +359888441820
E-mail: [email protected]